Menu

Van het bestuur

Beste leden,

Het nieuwe fietsseizoen 2019/2020 van FTCW is inmiddels al weer een paar maanden oud. In de maand september zijn er weer een aantal mooie toertochten georganiseerd met een goede opkomst.

Op 24 september 2019 hebben wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Er waren ruim 50 leden aanwezig, een redelijke opkomst in vergelijk met voorgaande jaren. Als bestuur hebben wij een terugkoppeling gegeven op het afgelopen seizoen, heeft de penningmeester een uitgebreide verantwoording afgelegd over het de financiële resultaten van het boekjaar 2018/2019. Door de kascontrolecommissie is decharge verleend.

Vanuit de diverse commissies (vossen, toer, evenementen, communicatie) werd een toelichting gegeven op het afgelopen seizoen. Op de presentatie van Hans Buurkes als voorzitter toercommissie op het afgelopen toerseizoen en het uitpijlen van toertochten kwam uit de zaal een opmerking over GPX-bestanden. Daar zullen wij in de loop van dit seizoen nog verder op terugkomen.

Een vast agendapunt is tijdens de ALV is de (her-)verkiezing van aftredende of nieuwe bestuursleden. Peter van Os was aftredend bestuurslid en heeft zich herkiesbaar gesteld. Ruud Zwinkels heeft zich als kandidaat bestuurslid aangemeld. Zowel Peter als Ruud werden door de aanwezige leden gekozen c.q. herkozen als bestuurslid.

Zoals eerder aangekondigd stopte Gerard Zwinkels als voorzitter van FTCW en als lid van het bestuur. Gerard was al meerdere jaren en ook meerdere keren actief als bestuurslid van FTCW. Tijdens de ALV hebben we als bestuur samen met de aanwezige leden Gerard Zwinkels daarvoor bedankt.

Onder genot van een drankje en een bittergarnituur hebben we ALV afgesloten.

Tijdens de eerste bestuursvergadering na de ALV van 24 september 2019 hebben we met de komst van Ruud Zwinkels als nieuw bestuurslid en het vertrek van Gerard Zwinkels gekeken naar de verdeling van de diverse functies en werkzaamheden binnen het bestuur.

We hebben met elkaar besloten de rol van voorzitter van de vereniging gezamenlijk in te vullen. Afhankelijk van de situatie zal één van de bestuursleden die rol oppakken.

 

Het bestuur